top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Het aanbod, pre-order,  prijzen  en aanbiedingen
Het aanbod is vrijblijvend.
Hallo Klein Wereldje is gerechtig het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurig omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Hallo Klein Wereldje is vrijgesteld van BTW aangifte. U vind daarom geen BTW vermelding op de facturen.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Hallo Klein Wereldje bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen.
Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
Hallo Klein Wereldje kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Hallo Klein Wereldje verzend de pre-order producten zodra deze binnen zijn gekomen. Dit kan enkele weken duren.

 

Verzendkosten en levering

 

De verzendkosten die bij verzending binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht voor verzending met PostNL bedragen €6.99
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland in rekening worden gebracht bedragen via DHL €5.95,
Het gaat hierbij om pakketen tot maximaal 10 KG.

 

Hallo Klein Wereldje streeft er naar om alle bestellingen binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

 

Hallo Klein Wereldje is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Hallo Klein Wereldje is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen.
Hallo Klein Wereldje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.

 

Hallo Klein Wereldje betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Hallo Klein Wereldje worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 5 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

Retourneren

 

Hallo Klein Wereldje doet er alles aan om u een perfect product te leveren.
Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen of niet compleet zijn, dan dient u ons hier zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, per email info@hallokleinwereldje.nl van op de hoogte te stellen. Na de 14 dagen vervalt het recht op herroeping.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Zodra wij de retourzending hebben ontvangen krijgt u binnen 14 dagen het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor het retour zenden van uw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg de vervoerder voor de exacte tarieven. Het retour sturen van een product is voor risico van de koper.

 

De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling.

 

Retourneren van de fopspeen is geen enkel probleem mits de speen in originele verpakking zit en de verpakking ongeopend is.
Hallo Klein Wereldje zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.
Een andere uitzondering op het retourbeleid zijn de gepersonaliseerde producten. De gepersonaliseerde producten kunnen helaas niet worden geretourneerd.

 

Aansprakelijkheid

 

Hallo Klein Wereldje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten.
Iedere aansprakelijkheid van Hallo Klein Wereldje, van het personeel en de producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
Hallo Klein Wereldje is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hallo Klein Wereldje, dan wel tussen Hallo Klein Wereldje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hallo Klein Wereldje, is Hallo Klein Wereldje niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hallo Klein Wereldje

 

Overmacht en toepasselijk recht

 

Hallo Klein Wereldje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hallo Klein Wereldje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hallo Klein Wereldje niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Hallo Klein Wereldje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Hallo Klein Wereldje het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

 

Privacy

 

Hallo Klein Wereldje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

 

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

 

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

bottom of page